• INFO & DOWNLOAD
 • NEWS
 • DOWNLOAD
 • TERMS & CONDITIONS
 • DISCLAIMER
 • PRIVACY
 • FAQ

Disclaimer

ข้อจำกัดความรับผิด

ภายใต้ขอบเขตตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/อนุญาต ท่านยืนยัน และยอมรับตามข้อตกลงดังต่อไปนี้:

 • 1. เราไม่รับประกันว่า:
  • (ก) การใช้งาน บริการ และคุณสมบัติของการรักษาความปลอดภัยที่มีในเว็บไซต์นี้ จะปราศจากการหยุดชะงัก หรือปราศจากข้อผิดพลาด
  • (ข) ข้อผิดพลาด หรือความล้มเหลวจะถูกซ่อมแซม หรือ
  • (ค) เว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์จะให้บริการที่ไม่มีไวรัส มัลแวร์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย
  • (ง) เนื้อหาในเว็บไซต์มีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอ หรือทันกาลเวลา เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไร) ค่าใช้จ่าย หรือการรับโทษใดๆ สำหรับความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูลการขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือการใช้งานใดๆ บนเว็บไซต์บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด

  2. สื่อใดๆ ที่ดาวน์โหลดในเว็บไซต์นี้เป็นความรับผิดชอบ และความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว ท่าน สมัครใจรับความเสี่ยงดังกล่าว และท่านจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือการสูญเสียข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดสื่อใดๆ ที่มีให้ทั้งหมดนั้นเอง