• INFO & DOWNLOAD
  • NEWS
  • DOWNLOAD
  • TERMS & CONDITIONS
  • DISCLAIMER
  • PRIVACY
  • FAQ

Terms & Conditions

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่ www.kaanshow.com เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) ซึ่งจัดทำขึ้น และดำเนินการโดยบริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด (“เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา”,) ผู้เข้าใช้เว็บไซต์จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ ดังนั้น ขอให้ท่านอ่านข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ก่อนใช้งานเว็บไซต์นี้ เมื่อท่านเข้าถึง และ หรือใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับ และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าว โปรดหยุดใช้งานเว็บไซต์ของเราทันที โปรดทราบว่าเราอาจทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังประกาศบนเว็บไซต์ และไม่มีผลย้อนหลังต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขเดิม ข้อกำหนดจะต้องมีการอ่านอย่างสม่ำเสมอ การดำเนินการใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้เข้าชม ผู้ใช้ หรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (”ท่าน”, "คุณ" หรือ "ผู้ใช้") ตกลง และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ หากคุณใช้บริการอื่นใดๆ ของเรา การใช้งานของคุณจะถือการยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ หรือ ลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย เนื้อหาข้อมูลบนเว็บ และการออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ตัวอักษร ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, รูปภาพ, ตราสัญลักษณ์, เสียง, ดนตรีประกอบ และรวมถึงซอฟแวร์ ซอร์สโค้ด และซอฟต์แวร์ที่รองรับ ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเครื่องหมายการค้า และ หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด หรือที่บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิให้นำมาใช้ได้ ท่านอาจจะพิมพ์ ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูล หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำไปใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษา โดยท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ในเอกสาร และ หรือทุกข้อมูลทุกประเภท และไม่ทำการแก้ไขข้อมูลใดๆ เหล่านั้น โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้ ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือหากำไร

การใช้ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ

ข้อมูล และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับปรุง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า อนึ่ง บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด เป็นผู้ดูแล และดำเนินการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้ หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นด้วยตัวท่านเอง ในกรณีทีเนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ มีการระบุข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ให้ใช้ข้อตกลง และเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการในหน้านั้นๆ ก่อนการเข้าใช้ข้อมูล

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด ได้มีการเชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลจัดการ โดยบุคคลที่สาม การเชื่อต่อ หรือเชื่อมโยงนี้เพื่อให้ความสะดวกของท่านให้สามารถค้นหาเว็บไซต์ ข้อมูล และ หรือบริการที่เกี่ยวข้องได้อย่างอย่างรวดเร็ว เท่านั้น เรา ไม่สามารถให้การรับรอง และรับประกันได้ว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีความปลอดภัย หรือสมบูรณ์เพียงพอ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และ หรือปราศจากไวรัส หรือ Malware การตัดสินใจเข้าใช้เว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบ และความเสี่ยงของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว เราไม่มีส่วนต้องรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียรายได้ หรือผลกำไร) การรับโทษ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เพียงผู้เดียว เราขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือเชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ และความปลอดภัย ดูที่ Privacy

ข้อร้องเรียน

หากท่านต้องการร้องเรียน หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ โปรดติดต่อ itsupport@panjaluck.com หน่วยงานที่รับข้อร้องเรียน โทร. 033 045 162

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้ การตีความข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้บังคับ และตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้นอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุอันใด ให้ศาลไทยมีอำนาจเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น